Sơ đồ kết nối mạng AGU

Hệ thống mạng được thiết kế theo mô hình ba lớp theo khuyến nghị của Cisco:

- Lớp Core (Core Layer): Cung cấp các kết nối 10Gbps đến lớp Distribution; hệ thống máy chủ. Thực hiện việc định tuyến giữa các lớp distribution, triển khai một số chính sách chính giữa các lớp distribute; server; lớp Edge;

- Lớp Distribution (Distribute Layer): Làm việc ở giữa Core Layer và Access Layer, với vai trò đáp ứng một số giao tiếp giúp giảm tải cho lớp Core Layer . Triển khai một số access lists giữa các nhóm người dùng, các chính sách cho hệ thống, và mộ số tác vụ sau:

  • Routing updates
  • Route summaries
  • VLAN
  • Address aggregation

- Lớp Access (Access Layer): Giao tiếp trực tiếp với người dùng quản lý, cấp phát các chính sách từ tầng vật lý.