HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MICROSOFT OUTLOOK 2010

1. Cài đặt

Microsoft Outlook 2010 được cài đặt thông qua bộ Microsoft Office 2010.

2. Cấu hình

- Start  All Programs  Microsoft Office  Microsoft Outlook 2010  Next

 

- Chọn Yes  Next

 

 

 

- Nhập thông tin tài khoản email  Next


 

- Hệ thống sẽ kiểm tra và đưa ra các thông tin cấu hình cho tài khoản email.

 

- Chọn Manually configure server settings nếu muốn cấu hình lại giao thức hay thông tin tài khoản email à chọn Finish.

 

+ Giao thức IMAP (mặc định) : email được download về máy tính và vẫn còn lưu trữ trên server.

+ Giao thức POP3 : email được download về máy tính nhưng không còn lưu trữ trên server.

- Chọn Yes để hoàn tất cấu hình