HƯỚNG DẪN CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ GOOGLE DRIVE SANG ONEDRIVE THÔNG QUA MOVER.IO

Bước 1: Truy cập trang web: https://app.mover.io/, đăng nhập với tài khoản office 365

Bước 2: Thiết lập kết nối với GoogleDrive(source) và OneDrvie(destination)

Bước 2.1: Chọn nút “Authorize New Connector” tại mục “Step1: Select source”, sau đó chọn “Authorize” của “Google Drive (Sigle User)”.

Tiếp theo tiến hành đăng nhập vào tài khoản Google Drive, cho phép Mover.io truy cập vào nội dung của Google Drive.

Bước 2.2: Tương tự chọn nút “Authorize New Connector” tại mục “Step2: Select destination”, sau đó chọn “Authorize” của “OneDrive for Business (Sigle User)”.

Tiếp theo tiến hành đăng nhập vào tài khoản OneDrive(Office 365), cho phép Mover.io truy cập vào nội dung của OneDrive.

Bước 3: Chọn thư mục nguồn trên Google Drive cần chuyển, và thư mục đích trên OneDrive(có thể tạo mới). Sau đó chọn “Start Copy

Có thể theo dõi quá trình chuyển dữ liệu thông qua menu “Migration Manager”.

Đợi đến khi quá trình chuyển dữ liệu hoàn thành, kiểm tra lại trên OneDrive, sau đó tiến hành xóa dữ liệu trên Google Drive để tiết kiệm dung lượng. Lưu ý, để giải phóng dung lượng tức thời thì cần vào mục “Thùng rác” trên Google Drive, tiến hành “Dọn sạch thùng rác”.

Để đảm bảo tính bảo mật thực hiện ngắt kết nối Moover.io vào tài khoản Google Drive