Hướng dẫn sử dụng TightVNC

1. Giới thiệu

TightVNC là một phần mềm điều khiển từ xa, TightVNC có thể kiểm soát một máy tính khác từ máy tính của bạn với chuột và bàn phím giống như bạn đang ngồi trực tiếp trên máy tính đó.

- TightVNC là phần mềm mã nguồn mở.

- TightVNC sử dụng trong giáo dục. Cài đặt 1 máy Unix hoặc Linux, trên máy tính đó cài TightVNC, còn các máy học sinh (sinh viên) sẽ truy cập vào máy Unix (Linux) để học về hệ điều hành Unix (Linux) thay vì phải cài đặt trên tất cả các máy của học sinh (sinh viên).

- TightVNC có chứa sằn 2 phần TightVNC server(chạy trên máy chủ) và TightVNC client(máy khách). TightVNC server khi chạy sẽ biến máy bạn trở thành máy chủ cho phép các máy khách truy cập từ xa để điền khiển máy này. TightVNC client phía bên máy khách thì sẽ cung cấp cho bạn cách để truy cập vào máy chủ.

2. Cài đặt

- Link download phiên bản cài đặt 64 bit cho windows:

http://www.tightvnc.com/download/2.7.10/tightvnc-2.7.10-setup-64bit.msi

- Link download phiên bản cài đặt 32 bit cho windows:

http://www.tightvnc.com/download/2.7.10/tightvnc-2.7.10-setup-32bit.msi

- Sau khi tải về -> double click vào file tightvnc-2.7.10-setup-32bit.msi hoặc tightvnc-2.7.10-setup-64bit.msi để cài đặt chương trình.

a. Cài đặt TightVnc Server

Sau khi đồng ý cái các quy định khi sử dụng phần mềm.

Chọn Custom

   

Chọn TightVNC Viewer Entire feature will be unavailable → Next

   

Một số tùy chọn liên quan đến dịch vụ hệ thống và tường lửa, để mặc định → Next → Install

   

Thiết lập mật khẩu

    

Sau khi thiết đặt mật khẩu click OK → Finish 

Cấu hình TightVnc server

Start → All Programs → thư mục TightVnc TightVNC Server (Service Mode)

→ TightVNC Service Offline Configuration (hộp thoại xuất hiện cho phép cấu hình các thông số quản lý và kết nối trên TightVnc server).

    

  

1 Đặt password cho phép client điều khiển máy TightVnc server từ xa.

2 Đặt password chỉ cho phép client xem màn hình máy Tightvnc server từ xa.

Khởi chạy TightVnc Start → All Programs → thư mục TightVnc TightVNC Server (Application Mode) → Run TightVNC Server.

b. Cài đặt TightVnc Viewer

Double click vào file tightvnc-2.7.10-setup-32bit.msi hoặc tightvnc-2.7.10-setup-64bit.msi để cài đặt chương trình.

Chọn Custom

    

Chọn TightVNC Server Entire feature will be unavailable → Next

    

Next → Install → Finish

Khởi chạy TightVnc viewer từ máy client Start → All Programs → thư mục TightVNC → TightVNC Viewer

    

Nhập password đã thiết lập trước đó → OK

    

Kết nối thành công đến máy TightVnc server