Quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ Công nghệ Thông tin

 Các bước đăng ký :

Bước thực hiện

Công việc

Người thực hiên

Bước 1

 - Download mẫu đăng ký tại địa chỉ : http://its.agu.edu.vn/node/12

Người sử dụng

Bước 2

 - Điền đầy đủ thông tin như mẫu

Người sử dụng

Bước 3

 - Nộp mẫu đăng ký tại Trung tâm Tin học

Người sử dụng

Bước 4

 - Tiếp nhận và trình mẫu đăng ký cho Ban Giám Đốc

Người tiếp nhận

Bước 5

 - Chuyển mẫu đăng ký cho bộ phận phụ trách

Người tiếp nhận

Bước 6

 - Thông báo kết quả cho người  tiếp nhận

Cán bộ kỹ thuật

Bước 7

 - Thông báo kết quả cho người đăng ký

Người tiếp nhận